07.03.2018 - Volvo S80

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek mający kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 16/1B na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2018 roku o godz. 09:00 pod adresem: ul. Sudecka 91 w Jeleniej Górze odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

oszacowania

wywołania

(1/2 ceny oszacowania)

wadium

1

 

Samochód osobowy 2000r; VOLVO S80 nr rej. DJE04XH; YV1TS65P211158878; poj. 2,4 benz.; przebieg ok 370 tys.km.

1,00

3 500,00

1.750,00

 

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu porzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: w Millenium Bank o nr 59 1160 2202 0000 0001 5747 5944 (dowód wpłaty rękojmi należy okazać przed licytacją).

Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Na zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji, ani nie odpowiada za ich stan techniczny.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w miejscu i czasie wyznaczenia licytacji.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn.