01.03.2018 - Prawo zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA ZWROTNEGO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek mający kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 16/1B na podstawie art. 911 7 § 4 kpc w zw. z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-03-2018 roku o godz. 14:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja prawa majątkowego:

 

Opis licytowanego

Wartość w zł.

L.p.

prawa majątkowego

oszacowania

wywołania

(3/4 ceny oszacowania)


wadium

 

1

Prawo zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości o numerze KW JG1J/00077238/5, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Warszawskiej 14A/2, przysługującego dłużnikowi w związku z odstąpieniem przez osoby wpisane w Dziale II Księgi Wieczystej jako właściciele nieruchomości od umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego zawartej z dłużnikiem aktem notarialnym z dnia 15-01-2008r. Rep. A nr 418/2008 w Kancelarii Notarialnej Ewy Surmy w Jeleniej Górze.

118.300,00

88.725,00

11.830,00

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu porzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w na konto komornika: w Millenium Bank o nr 59 1160 2202 0000 0001 5747 5944 (dowód wpłaty rękojmi należy okazać przed licytacją).

Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (dni przyjęć we wtorki: 10-16 i czwartki: 10-14)

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn.